ВИКЛАДАЧІ

БОРБУНЮК Валентина Олексіївна

кандидат філологічних наук, доцент


Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література» (1995).
У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інтертекстуальність драматургії А. П. Чехова» у спеціалізованій вченій раді К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (ДК № 038505 від 14 грудня 2006 р., виданий Вищою атестаційною комісією України).
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства (12 ДЦ № 026176 від 20 січня 2011 р., виданий МОН України).
З 2014 року була членом спеціалізованої вченої ради К 64.051.07 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.
У 2019 році пройшла Міжнародне стажування «Вища освіта в ХХІ столітті: проблеми та інновації» за програмою Університету Киршехір Ахі Евран (Туреччина).
Автор конспектів лекцій, методичних вказівок, навчальних і робочих програм.
Має авторське право на наукові твори «Конспект лекцій «Література у дзеркалі художньої культури» (Свідоцтво про реєстрацію № 103166 від 15.03.2021 р.) та «Конспект лекцій з дисципліни «Іноземна (українська) мова у науковій діяльності» для аспірантів» (Свідоцтво про реєстрацію № 110033 від 03.12.2021 р.).
Автор численних публікацій у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection.
Сфера наукових інтересів: проблеми методу, поетики і жанру української літератури ХIХ–ХХ століть; закономірності розвитку і взаємодії європейських мов і літератур у ХIХ–ХХ століттях; міжмистецька комунікація.
Е-mail: 0969255100v@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


Інтермедіальний дискурс міжмистецької комунікації;
Українська мова як іноземна;
Сучасна українська мова у науковому дискурсі;
Українська мова (за професійним спрямуванням).ГОВОРУН Алла Валентинівна

кандидат педагогічних наук, доцент


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Основні напрями наукових досліджень: питання формування моральної звички в історії педагогіки, психологічні, педагогічні та організаційні аспекти розвитку дизайн мислення студентів ВНЗ у навчальному процесі. Автор понад 40 друкованих праць. Є співавтором підручника. Постійно приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях, методично-практичних семінарах, вебінарах і тренінгах. У 2017 пройшла курс “Критичне мислення для освітян” та отримала сертифікат на он-лайн платформі “Prometeus”.


E-mail: hovorunalla@gmail.com
Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням».


ЄРМАКОВА Тетяна Сергіівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, української та іноземної філології.


Освіта вища (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди). Є Головою Ради молодих учених ХДАДМ.


Наукові інтереси сконцентровані на дослідженні теоретико-методичних основ формування культури здоров’я студентів, вивченні принципів створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, методики викладання іноземних мов.


Має понад 100 друкованих праць, частину з яких опубліковано у міжнародних виданнях, зокрема Scopus та Web of Science; є учасницею багатьох міжнародних семінарів та конференцій.

Є членом редакційних колегій журналів, що індексуються у наукометричних базах Scopus Web of Science Core Collection (“Physical Education of Students”, “Pedagogy of Physical Culture and Sports”).

E-mail: yermakova2015@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»;
«Іноземна мова в науковій діяльності»;
«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням»;
«Основи артпедагогіки».


КОРНЕЙКО Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент.


Освіта вища (ХНПУ імені Г.С. Сковороди). Переможець обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини». Має понад 30 друкованих праць, серед яких публікації у міжнародних виданнях , які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science, є співавтором підручника, активно приймає участь у міжнародних наукових конференціях, тренінгах, вебінарах. Основні напрями наукових досліджень: технології дизайн-мислення в області вищої освіти, використання хмарних сервісів у викладанні іноземної мови, міждисциплінарні методики для розвитку креативності студентів ВНЗ мистецького профілю.


Е-mail: Korneiko78@gmail.com

Викладає наступні дисципліни:


«Іноземна мова для наукових цілей»

«Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі»

«Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням»


ПЕТУХОВА Олена Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент.


Освіта вища. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди. У 2001 році отримала Диплом кандидата філологічних наук. Автор понад 50 друкованих праць, серед яких публікації у міжнародних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Є спів автором трьох підручників.
Постійно бере участь у міжнародних науково-практичних семінарах, вебінарах і тренінгах. У 2015 році пройшла навчання на курсах та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації за темами: створення мультимедійних презентацій, створення аудіо-відео засобів навчання, створення інтерактивних навчально-методичних розробок, основи компетентнісно орієнтованого навчання у вищій школі.
У 2020 році пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів «Хмарні сервіси для он-лайн навчання на прикладі платформи ZOOM”.
У 2020 -2021рр. пройшла Міжнародний тренінг (стажування) «Освіта, кар’єра та успіх», Організований Університетом Хуманітас у Сосновеці. (Польща). Набула компетенції в управлінні професійними цілями, визначенні пріоритетів діяльності та формуванні етапів їх реалізації.
У 2023 році пройшла Міжнародне підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів : «Неформальна освіта при підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні» при Інституті науково-дослідному Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін Республіка Польща) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна)
Е-mail: Eip019680@gmail.comВикладає наступні дисципліни:


Практичний курс з англійської мови за професійним спрямуванням;
Іноземна мова за спеціальністю «Художньо-педагогічна терапія»;
Основи бізнес-комунікацій;
Іноземна мова для наукових цілей;
Іноземна мова у науковій діяльності;
Методика інклюзивної освіти.

КАЛАШНИК Оксана Вікторівна

кандидат філологічних наук, старший викладач


У 2007 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «Українська мова та література» (магістр, диплом з відзнакою).

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію «Прономінативи в українській інтимній поезії ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.: семантика і стилістика» (спеціалізована вчена рада К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди).

Автор численних публікацій в наукових фахових виданнях України та за кордоном, є співавтором монографії, активно бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, вебінарах, семінарах, тренінгах.

У 2023 році пройшла Міжнародне науково-педагогічне стажування «Перспективи та здобутки сучасних трендів розвитку філологічної освіти» у Вищій школі менеджменту інформаційних систем (ISMA) (м. Рига, Латвійська Республіка) та Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Сучасний філологічний дискурс: методологічні стратегії» в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова (м. Київ).

Наукові інтереси: семасіологія, прагмалінгвістика, граматика, лінгвопоетика, прикладне мовознавство.

E-mail: oksana.kalashnik1985@gmail.com


Викладає наступні дисципліни:


Українська мова за професійним спрямуванням;
Українська мова як іноземна;
Теорія і практика редагування наукового тексту;
Культура наукової мови;
Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі.