!

Владислав
КУТАТЕЛАДЗЕ

Проректор з науково-
дослідницької роботи,
кандидат мистецтвознавства
з дизайну, доцент


ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

СТРАТЕГІЯ НАУКОВОЇ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


 Стратегічною метою науково-мистецької діяльності Академії є формування інтелектуальної творчої еліти в сфері дизайну, архітектури, візуальних, аудіовізуальних мистецтв, а також утримання лідерських позицій мистецтвознавчої (дизайнознавчої) наукової школи.

 З метою забезпечення наукового іміджу Академії у світовому та національному науково-мистецькому просторах покладається досягнення стратегічних завдань, а саме:
 – дослідження теорії, історії візуальних мистецтв, дизайну, архітектури, експертизи, консервації, реставрації та атрибуції, мистецької освіти, дизайн-освіти, актуальних питань матеріально-художньої і проектної культури та дослідження сучасних візій;
 – створення системи обміну досвідом у галузі мистецтвознавчої науки між українськими та зарубіжними вченими (проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, майстер-класів, виконання спільних наукових та мистецьких проектів);
 – поширення результатів наукових досліджень з теоретичних та практичних проблем пластичних мистецтв (дизайну, архітектури, візуальних, в тому числі аудіовізуальних мистецтв та сучасних художніх практик);
 – організація участі академічних дослідників у формуванні та виконанні міжнародних, загальнодержавних, галузевих, регіональних, міжвузівських науково-мистецьких програм і проектів;
 – організація наукової роботи професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів;
 – організація розгалуженої сфери мистецької діяльності, яка охоплює всі сфери пластичних мистецтв та види і форми їх ініціювання в сучасному суспільстві (виставки, конкурси, виставки-конкурси, форуми, майстер-класи, пленери, бієнале, проєкти, тощо).
 – отримання авторських свідоцтв, патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
 – проведення експертизи наукових досліджень, навчально-методичних та навчально-наочних розробок;
 – активізація співпраці із науковими організаціями мистецького та дизайнерського профілю шляхом прямої та опосередкованої співпраці й участі у проєктах Національної академії мистецтв України та її регіональних центрів.

Напрями наукової та мистецької діяльності (для Академії) мають коло дослідницьких та мистецьких інтересів, окреслене такою проблематикою:
 – дизайн України, його історія, теорія та практика у світовому контексті художньо-проєктної культури;
 – особливості дизайну країн Центрально-Східної Європи та дизайну країн що будують постколоніальні моделі функціонування;
 – процеси формування національної айдентики;
 – сучасні аспекти дизайн-ергономічної культури;
 – дизайн постіндустріальної доби;
 – екологічний дизайн;
 – визначення соціокультурних складових сучасного стану та перспективних форм і методів організації дизайнерської освіти і професійної діяльності;
 – пошук оптимальних моделей розбудови національної системи дизайну і приведення Державних стандартів з промислового дизайну і ергономіки у відповідність зі стандартами ЄС;
 – розробка теоретичних засад та науково-методичне забезпечення інноваційних напрямів дизайнерського проєктування;
 – теорія і історія архітектури та проблеми організації архітектурно-ландшафтного середовища;
 – мистецтво Слобожанщини в контексті теорії та історії українського мистецтва;
 – орієнтальне мистецтвознавство (сходознавчі дослідження мистецтва);
 – українське мистецтво в контексті європейського художнього процесу;
 – проблеми сакрального мистецтва в контексті україноцентристського розуміння національної полікультурної спадщини;
 – розробка арт-терапевтичних методик, засобів та об’єктів;
 – питання сучасних візій, відео-арту, аудіовізуальних мистецьких технологій;
 – організація та участь у мистецьких пленерах;
 – організація та участь у дизайн-акаціях;
 – організація та участь у творчих фестивалях, дизайнерських форумах;
 – організація та участь у студентських конкурсах, олімпіадах з професійно-орієнтовних дисциплін;

ОRCID: https://orcid.org/0000-0001-5570-5233

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VhQwG1YAAAAJ&hl=en