КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

В АКАДЕМІЇ ДІЮТЬ:

колегіальні органи управління


робочі органи


дорадчі (дорадчо-консультативні) органиВЧЕНА РАДА

ШТАН
Геннадій Валерійович

Учений секретар академії,
кандидат історичних наук


Вчена рада є колегіальним органом управління Академії й утворюється строком до 5 років, склад якої затверджується наказом ректора Академії протягом 5 робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Склад Вченої Ради ХДАДМ(.pdf)

Склад Вчених рад факультетів ХДАДМ (.pdf)

Плани роботи Вченої ради ХДАДМ

Вчена рада Академії:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, науково-мистецької та інноваційної діяльності;
 • розробляє і подає Конференції трудового колективу Академії проєкт Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Академії;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора Академії рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників структурних підрозділів;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень, мистецької та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів у тому числі проводить ректорський екзаменаційний перегляд загально-художніх академічних і професійно-орієнтованих дисциплін;
 • присвоює вчені звання професора, доцента і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • має право вносити подання про відкликання ректора Академії з підстав, передбачених законодавством, статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу Академії;
 • розглядає положення про факультети, центри, а також про інші навчальні та наукові підрозділи;
 • подає пропозиції ректору Академії щодо звільнення деканів факультетів;
 • подає пропозиції ректору Академії щодо призначення та звільнення з посади проректорів і ученого секретаря та головного бухгалтера;
 • присвоює почесні звання Академії видатним митцям, ученим і громадським діячам;
 • визначає напрями використання фондів науково-технічного і соціального розвитку та матеріального стимулювання;
 • розглядає питання землекористування;
 • представляє працівників Академії до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними та іншими преміями;
 • призначає іменні стипендії відмінникам навчання;
 • розглядає інші питання діяльності Академії відповідно до його статуту.

Рішення Вченої ради вводяться в дію наказом або розпорядженням ректора.

Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з членів Вченої ради Академії, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

До складу Вченої ради входять за посадами ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівник органу самоврядування Академії (голова первинної профспілкової організації).

До складу Вченої ради входять виборні представники, які представляють науково-педагогічних, наукових та інших працівників Академії. Виборні представники науково-педагогічних, наукових та інших працівників Академії обираються таємним голосуванням Конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії, обираються особами, що навчаються шляхом прямих таємних виборів. Виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників, обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук за квотою: три (шість) представника від факультету.

Виборні представники (додатково кооптовані), які представляють науково-педагогічних та інших працівників Академії і які працюють у ній на постійній основі, обираються за квотами: від складу професорів, досвідченіших доцентів або осіб, які одержали звання "Народний", "Заслужений" та/або обрані член-кореспондентами, дійсними членами національних галузевих академій – шість представників, навчально-методичного відділу, відділу аспірантури і докторантури, відділу міжнародних зв’язків, відділу кадрів – по одному представнику, від інших відділів (служб, тощо) – за пропозицією ректора (при необхідності) – по одному представнику та виборні представники аспірантів, студентів, керівник органу студентського самоврядування (голова Студентської ради). Квоти виборних представників від інших структурних підрозділів установлюються Вченою радою. Квоти виборних представників від різних категорій осіб, які навчаються в Академії – один представник від факультету зі складу осіб, що здобуває вищу освіту на першому (бакалаврcькому) та (або) другому (магістерському) рівнях та один представник від складу осіб, що здобуває вищу освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Науково-педагогічні працівники Академії мають становити не менше як 75 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради, а виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії, ― не менш як 10 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради.

Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, обираються вищим органом студентського самоврядування Академії.

Виборні представники мають становити не менше як 50 відсотків загальної чисельності складу Вченої ради.

Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультету.

До компетенції Вченої ради факультету належить:

 • визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;
 • обрання на посаду таємним голосуванням викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;
 • внесення пропозицій до загальних зборів факультету про звільнення декана;
 • подання пропозиції ректору щодо призначення заступників декана факультету;
 • ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
 • вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;
 • ухвалення фінансових плану і звіту факультету;
 • заслуховування звітів завідувачів кафедр та рекомендація осіб на посади завідувачів кафедр, що входять до складу факультету;
 • розгляд питання про створення та розвиток навчально-виробничих баз фахової підготовки студентів;
 • розгляд питання про зміни у структурі факультету, створення, реорганізації та ліквідації кафедр факультету, надання пропозицій щодо структури наукових підрозділів;
 • рекомендація науково-дослідних робіт до включення у тематичний план НДДКР Академії;
 • рекомендація проєктів науково-дослідних робіт для участі в конкурсах різних рівнів;
 • заслуховування підсумків науково-дослідних робіт факультету за рік;
 • розгляд інших питань, що не суперечать даному Статуту.

Рішення Вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Академії.

Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з членів Вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.

До складу Вченої ради факультету входять за посадами декан, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі, виборні представники з числа осіб, які навчаються в Академії, за квотами, що визначаються Вченою радою факультету. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті.

Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. Виборні представники обираються Конференцією трудового колективу Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. Виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті Академії, обираються особами, що навчаються на факультеті шляхом прямих таємних виборів.

Персональний склад Вченої ради факультету затверджується наказом ректора терміном на 5 років, протягом 5 робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.

Засідання Вченої ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 складу ради. Рішення Вченої ради факультету приймається в такому ж порядку, як і рішення Вченої ради Академії.


ПЛАН роботи ХДАДМ на 2022 рік(.pdf)

ЗВІТ про виконання Плану роботи ХДАДМ за 2022 р.(.pdf)

ПЛАН роботи ХДАДМ на 2023 рік (.pdf)

ЗВІТ про виконання Плану роботи ХДАДМ за перший квартал 2023 р. (.pdf)

ЗВІТ про виконання Плану роботи ХДАДМ за другий квартал 2023 р. (.pdf)

ЗВІТ про виконання Плану роботи ХДАДМ за третій квартал 2023 р. (.pdf)

ЗВІТ про виконання Плану роботи ХДАДМ за четвертий квартал 2023 р. (.pdf)

ЗВІТ про виконання Плану роботи ХДАДМ за 2023 р.(.pdf)


НАГЛЯДОВА РАДА


Наглядова рада Академії створена для забезпечення функціонування Академії та здійснення контролю за її діяльністю.

Наглядова рада:

 • розглядає шляхи перспективного розвитку Академії;
 • надає допомогу ректору в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки;
 • здійснює громадський контроль за діяльністю Академії;
 • сприяє ефективній взаємодії Академії з органами державного управління, науково-творчою громадськістю, суспільно-політичними та бізнесовими організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.

Персональний склад наглядової ради затверджує Міністерство освіти і науки України. Термін повноваження Наглядової ради — 5 років.

Наказ про створення Наглядової Ради  (.pdf)