ВІСНИК ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ

Web-сторінка наукового видання академії:
https://visnik.org - сайт журналу "Вісник ХДАДМ".

(рейтинг у базі Index Copernicus - 58.51)

Вісник ХДАДМ – наукове видання, присвячене нагальним проблемам мистецтвознавства: теорії та історії мистецтв, дизайну, образотворчого мистецтва, кіно-, теле-, театрального, музичного мистецтва тощо, а також міждисциплінарним дослідженням, дотичним до означених сфер. В першу чергу, видання прагне презентувати на своїх сторінках приклади інноваційних дослідницьких підходів, надаючи можливість обміну найактуальнішими розробками в перелічених сферах. Збірник розрахований на аспірантів, пошукачів вчених ступенів і звань, викладачів та науковців. Журнал видається шість разів на рік. Заснований в 1999 році, внесений до переліку фахових видань з мистецтвознавства з 2002 р. (перереєстрований наказом МОН України № 747 від 13.07.2015 р.). Видання зареєстроване у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (свідоцтво КВ № 7108 від 25.03.2003 р.) та внесене до державного реєстру суб'єкта видавничої справи (ДК № 860 від 20.03.2002 р.). Журнал має міжнародний ідентифікаційний номер: ISSN 1993-6400 (Print), ISSN 1993-6419 (Online).

«Вісник ХДАДМ» реферується та відображається в наступних вітчизняних базах даних: «Джерело» [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe] та «Україніка наукова» [http://www.nbuv.gov.ua/db/ref.html], а також представлений в міжнародних наукометричних базах: Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) з 2014 р. [http://elibrary.ru/title_about.asp?id=50456] та Index Copernicus з 2015 р. [http://journals.indexcopernicus.com/++++++,
p24783634,3.html].

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голубець О. М., (головний редактор), доктор мистецтвознавства, професор, Львівська національна академія мистецтв;
Даниленко В. Я., (заступник головного редактора), доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
Мачулін Л. І., (відповідальний секретар), кандидат філософських наук, начальник інформаційного центру, Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
Алфьорова З. І. доктор мистецтвознавства, професор, декан факультету кіно-, телемистецтва, Харківська державна академія культури (м. Харків);
Беднарек Є., доктор історії, Інститут національної пам’яті Республіки Польща (Польща);
Бойчук О. В., доктор філософії (кандидат мистецтвознавства), професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків);
Гончар О. В., доктор педагогічних наук, професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків);
Єрмакова Т. С., доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків);
Кара-Васильєва Т. В., доктор мистецтвознавства, професор, Національна академія мистецтв України (м. Київ);
Левчук Л. Т., доктор філософських наук, професор (м. Київ);
Люкнер П., доктор філософії з дизайну, почесний професор ХДАДМ, директор Інституту екологічної естетики (м. Галле, Німеччина);
Марсин Яворський, ад’юнкт-професор, габілітований доктор з гуманітарних наук та мистецтва, кафедра арт-едукації, факультет образотворчого мистецтва Інституту мистецтв Університету М. Коперника (Торунь, Польща) ;
Романовський О. Г., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Національний політехнічний університет «ХПІ» (м. Харків);
Сапенько Р., доктор філософських наук, професор, Зеленогурський університет (м. Зелена Гура, Польща);
Сбітнева Н. Ф., доктор філософії (кандидат мистецтвознавства), професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків);
Смагін О. І., доктор мистецтвознавства, професор, Мінський інститут сучасних знань (Республіка Білорусь);
Соколюк Л. Д., доктор мистецтвознавства, професор, Харківська державна академія дизайну і мистецтв (м. Харків);
Чебикін А. В., Президент Національної академії мистецтв України, професор, академік Національної академії мистецтв України (м. Київ);
Ельжбета Басюл, доктор наук (з мистецтва), професор, декан факультету образотворчого мистецтва, Університет М. Коперника (Торунь, Польща);
Х. Якуп Озтуна,, доктор філософії (з мистецтва), професор, декан факультету образотворчого мистецтва, Університет Докуз Ейлул (Ізмір, Туреччина).

© Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2018


ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІСНИКИ