ТОКАР
Марина Іванівна

перший проректор
з науково-педагогічної
роботи ХДАДМ,
кандидат мистецтвознавства,
доцент кафедри
аудіовізуального мистецтва

ПЕРШИЙ ПРОРЕКТОР З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Харківська державна академія дизайну і мистецтв є освітньо-науковим та культурно-мистецьким центром, де здійснюється фахове навчання в галузі мистецтва, зокрема дизайну, образотворчого мистецтва та реставрації творів мистецтва, провадиться підготовка аспірантів і докторантів, розробляються новітні навчальні програми й здійснюються наукові дослідження, реалізуються численні культурно-мистецькі заходи й різноманітні творчі акції та конкурси.

Місія і стратегічні цілі Харківській державній академії дизайну і мистецтв.

Місія. Здійснення вагомого внеску в суспільний розвиток через надання вищої мистецької, художньо-дизайнерскої освіти, генерування та поширення нових знань, формування творчих особистостей, конкурентоздатних фахівців, підготовку науково-мистецьких кадрів.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв реалізує свою місію шляхом досягнення таких стратегічних цілей:

- в освітній сфері – утвердження Академії як провідного освітнього та методологічного центру з підготовки фахівців у галузі мистецтва та забезпеченні їхньої конкурентоспроможності;
- у науково-мистецькій діяльності – утримання лідерських позицій мистецької та наукової школи Академії у сфері теорії та історії мистецтв, дизайну та практичної діяльності митців;
- у сфері кадрового забезпечення – усебічний розвиток творчого потенціалу науково-педагогічних працівників Академії;
- у міжнародному співробітництві – підвищення міжнародного авторитету Академії, забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг, збільшення творчих та наукових контактів із зарубіжними ВНЗ;
- у галузі інформаційного забезпечення – впровадження у сфери діяльності Академії новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення, інтеграція у вітчизняний і світовий інформаційний простір;
- у виховній сфері – сприяння становленню гармонійно розвиненої особистості, члена суспільства, патріота України.
- у формуванні іміджевої політики – усебічне віддзеркалення всіх новітніх змін в Академії, які забезпечуватимуть її позитивне сприйняття громадськістю як видатного освітнього, мистецького, наукового центру;
- у сфері матеріально-технічного забезпечення – створення сучасної інфраструктури та системи управління, спрямованих на забезпечення ефективної діяльності Академії.