----- --------------------------- Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts

СТАТТІ ВІСНИКІВ ХДАДМ

Вісник №06, 2011 р.
Переглянути/завантажити статті у форматі .pdf


ДИЗАЙН, ДИЗАЙН-ОСВІТА

Божко Т.  О. Умови активізації проектування в графічному дизайні.
Борисов Ю.  Б. Практика гризайлі у підготовці майбутніх дизайнерів.
Бойко О.  Г., Шиманська Т.  А. До питання про орнаментальні форми, що використовуються в дизайні.
Брижинська М.  С., Лесняк В.  І. Американський графічний дизайн 50-х років XX століття.
Ганоцька О.  В. Діалектична єдність понять "форма" та "зміст" у графічному дизайні.
Гора А.  П. Особливості формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів.
Дяченко Ю.  Г. Природничі принципи формоутворення в пропедевтиці промислового дизайну.
Єременко І.  І. Теоретико-методологічні засади дослідження сучасного дизайну костюма.
Калашникова Е.  А. Взаимосвязь развития визуально-пластического языка книги и изобразительного аспекта визуального языка графического дизайна.
Марейчева М.  М, Бригинець І.  Б. Тактильний дизайн.
Павельчук І.  А., Пантус Н.  М. Проектна графіка як складова частина сучасного проектно-творчого процессу.
Пантус Н.  М. Проектна графіка як складова частина сучасного проектно-творчого процессу.
Поліха Л.  Я. Дизайн рекламив періодичних виданнях закарпаття початку ХХ століття.
Сбітнєва Н.  Ф. Графічний дизайн України початку ІІІ тисячоліття:проблеми та перспективи розвитку.
Удріс І.  М. Історія рисованої ілюстрації моди як предмет дослідження та навчальна дисципліна.
Шапаренко Е.  Н. Прогнозирование тенденций в контексте дизайна.
Шилов А.  И., Думбур Е.  А., Крикун А.  А. Синтез инженерного и художественного подхода к процессу проектирования.
Яковець І.  О. Конкурсно-виставкова діяльність студентів спеціальності "ДИЗАЙН" Черкаського державного технологічного університету: 10-ти річний досвід.

ДИЗАЙН ПРОСТОРОВО-ПРЕДМЕТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Авдєєва М.  С., Вишневська О.  В. Колір та освітлення як засіб художнього образу в дизайні сучасних магазинів.
Дедкова С.  А., Мироненко В.  В. Трансформерный подход как новая ступень эволюции проектной культуры.
Дядюх-Богатько Н. Традиції оздоблення в гуцульських крісах XIX - ХХ ст.
Дяченко В.  Ю. Проблеми вивчення акустичного середовища в дизайні.
Кротова Т.  Ф. Класичний костюм: конкретизація змісту категорії.
Кузнецова І.  О., Арбузова К.  М. Прийоми використання оп-арту.
Малік Т.  В. Особливості дизайнерського мистецтва в структурі людської діяльності.
Мироненко В.  В., Дедова Н. Функции орнамента в художественном проектировании.
Обуховська Л.  В., Шинкарчук І.  В. Національна ідентичність українських аеровокзалів на прикладі орнаментів: способи використання.
Подлевских М.  Б. Роль текстиля в формировании украинского народного образа (на примере предприятий общественного питания).
Прусак В.  Ф., Герасименко Т.  В. Екологічні особливості формування житла етнічних українців.
Скляренко Н.  В. Категорії простору і часу в дизайні сучасного предметно-просторового середовища.
Чепукас Я.  І., Обуховська Л.  В. Використання екологічно чистих матеріалів у інтер'єрі офісних приміщень.
Чуніс А.  А., Прусак В.  Ф. Ф'южн - нова філософія гармонізації предметного середовища.
Чупріна Н.  В. Специфіка дизайну костюма в умовах індустрії моди.
Яремчук О.  М. Як "оживає" Віртус: дизайн архітектурного середовища.

МИСТЕЦТВОЗНАВЧІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИЗАЙНУ

Алексеева Е.  Н. Деятельность И.  К.  Айвазовского и формирование школы пейзажной живописи в Феодосии.
Андрейканіч А.  І. Розвиток плакатної графіки в українському культурному просторі Галичини на початку ХХ сторіччя.
Ваврух М. Етноживопис Світлани Стародубцевої.
Грищенко В.  В. Особливості дизайну в мистецтві плаката.
Золотухина Н.  А. Крым в графике А.  Н.  Кушнерёва.
Колесник Л.  Є. Львівський художник Ян Машковський.
Колтукова Г.  В. Традиції української орнаментики в сучасних ювелірних прикрасах.
Колісниченко Г.  В. Колаж в образотворчому мистецтві: термінологія, класифікація та проблема вивчення.
Котляр Е. Мотивы музыкальных инструментовв росписях синагог восточноевропейской традиции.
Левицкая В.  А. Влияние крымско-татарского национального костюма на формирование костюма крымских караимов.
Лубенский В.  И. Теория колорита и живопись.
Сафонова Т.  В. Музична та пісенна інформативність як духовний і культурний пласт української екcлібрисистики.
Чурсіна В.  І. Грані художнього процессу.
Шандренко О.  М. Передумови виникнення модної фотографії як культурної комунікації.
Щербакова О.  О. Художественно-выразительный язык живописных полотен Н.  Самокиша, посвященных теме гражданской войны(в контексте развития советской батальной живописи 20-40-ых гг.).

МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Горбулич Г.  В. Специфика концертмейстерской подготовки будущих учителей музыки.
Євсеєнко О.  О. Музичний переклад: мовний та мовленнєвий аспекти (на прикладі домрового перекладу).
Каблова Т.  Б. К проблеме анализа драматургии балета "Петрушка" И.  Стравинского (с позиции феномена золотого сечения).
Пісклова І.  С. Хоровод як дієвий елемент у весняно-літніх обрядових циклах слобожанських свят.


Повернутися до сторінки Вісників ХДАДМ 2011 р.