ДРОЗДОВА
Ірина Петрівна

Завідуюча кафедрою
доктор педагогічних наук,
професор, дійсний член (академік)
Української Академії Акмеологічних Наук.

Автор більше двохсот наукових і науково-методичних праць із педагогіки і психології вищої школи, методики навчання мов у вищій школі, зокрема української мови професійного спрямування, української лінгвістики й лінгводидактики. Основні наукові праці: одноосібні монографії «Наукові основи формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних факультетів ВНЗ» та «Формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної України». Брала участь у колективній монографії «Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (редкол.: В. О. Огнев'юк, С. О. Сисоєва, Я. С. Фруктова). З-поміж наукових робіт – 100 тез виступів на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-методичних і науково-практичних конференціях та наукових семінарах як в Україні, так і за кордоном.

Випускниця Харківського державного університету імені О. М. Горького (на сьогодні Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 2001 року захистила кандидатську дисертацію «Формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Східної України (на матеріалі курсу ділової української мови) в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України (м. Київ). У 2011 році – докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади розвитку українського професійного мовлення студентів вищих навчальних закладів нефілологічного профілю» в Херсонському державному університеті за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова).

Членом двох спеціалізованих вчених рад: К 58.053.05 при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка та Д 67.051.03 при Херсонському державному університеті. Член редакційної колегії таких збірників наукових праць: «Професійна освіта: методологія, теорія та технології» (м. Переяславль-Хмельницький), Науковий вісник Кіровоградської льотної академії НАУ (м. Кропивницький), «Неперервні акмеологічні студії» (м. Київ).

Опубліковано навчальні посібники з дисциплін «Педагогіка і психологія вищої школи», «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти», «Університетська освіта», «Комунікативні процеси у вищій школі». Окрім того, Ірина Петрівна здійснює роботу над підручниками з української мови у складі авторських колективів. За 35 років педагогічної діяльності відбувалося впровадження у навчальний процес 10 нових курсів лекцій, зокрема «Методика викладання у вищій школі», «Педагогіка і психологія вищої освіти», «Університетська освіта», «Психологія», «Основи психології і педагогіки», «Соціальна педагогіка», «Комунікативні процеси у вищій школі», «Риторика», «Методика наукових досліджень» тощо для студентів-бакалаврів, магістрів, аспірантів. Дроздовою І. П. одноосібно розроблювалися й удосконалювалися такі курси, як «Українська мова», «Ділова українська мова», «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова за правознавчим спрямуванням», «Українське лінгвокраїнознавство» тощо.

Дроздова І. П. розробляє філософсько-соціокультурологічні аспекти формування мовної особистості сучасного фахівця, зокрема самоосвіти, самовдосконалення особистості, професійного мовлення тощо. У сфері наукових інтересів – українська лінгводидактика, комунікативна і когнітивна методика, комунікативна лінгвістика, акмеологія, проблеми професійної ментальності сучасних фахівців, синергетичні проблеми освітнього процесу в галузі наук про мову. У межах цього дослідницького поля під її науковим керівництвом виконано й захищено 4 кандидатські дисертації, виступала як опонент 4 кандидатських і 2 докторських дисертацій. Виступала як рецензент програм, підручників, посібників тощо, складала більше ніж 50 відгуків на автореферати кандидатських і докторських дисертацій. Пройшла стажування в університеті Шиллера в місті Ґайдельберґ (Німеччина). З 2000 року працює зі студентами для підготовки їх до Всеукраїнських конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка, постійно бере активну участь у роботі конкурсу як член журі.

З 2016 року Дроздова І. П. обрана дійсним академіком Академії акмеологічних наук України.