КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ
ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ЄРМАКОВА
Тетяна Сергіївна

Завідуюча кафедрою, доктор
педагогічних наук,
доцент


Кафедра педагогіки та іноземної філології була створена на базі кафедри романо-германських і слов'янських мов та до 2016 року мала назву кафедри іноземних мов. З моменту заснування кафедри, а це понад 30 років, її очолювала кандидат філологічних наук, доцент Ю.Ф. Єщенко.

З початку 2008 р. завідуючою кафедри стає кандидат філологічних наук, доктор педагогічних наук, професор О.В. Гончар, яка зробила вагомий внесок у формуванні новітніх наукових і навчальних традицій кафедри.

Пріоритетним напрямом роботи кафедри стає оснащення студентів знанням сучасних освітніх технологій, створення умов для всебічного розвитку особистості, а також розвиток міжкультурної комунікативної іншомовної компетенції студентів у контексті професійного спрямування відповідно до сучасних європейських освітніх стандартів, зокрема у сфері контролю знань студентів та створення й виконання ними навчально-тематичного навантаження. Шкала оцінювання знання іноземної мови на кафедрі приведена у відповідність до критеріїв та дескрипторів, що запропоновані Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти та Асоціацією лінгвістичних тесторів Європи (ALTE).

На тлі сучасних тенденцій якісного оновлення й підвищення ефективності підготовки студентів ВНЗ мистецького профілю у 2016 році, крім практичного курсу іноземної мови професійного спрямування, на кафедрі починають викладатися нові курси: «Іноземна мова для наукових цілей», «Освітні технології у вищій школі», «Моделювання педагогічної діяльності», «Теоретико-методологічні основи педагогіки в мистецькій школі».

Викладачі кафедри регулярно проходять підвищення кваліфікації, широко застосовують сучасні методи викладання іноземних мов, мультимедійні засоби навчання, дають відкриті заняття та майстер-класи. Помітно активізувалась робота у напрямку розроблення і написання посібників, методичних вказівок з англійської мови тощо. Традицією кафедри стало щорічне проведення олімпіади з іноземної мови серед студентів різних курсів, аспірантів і викладачів. Метою цього заходу є подальше підвищення якості підготовки фахівців, пошук обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання.

З 2015 року кафедра започатковує практику захисту дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» і «Спеціаліст» англійською мовою.

Керуючись стратегічним пріоритетом діяльності академії на міжнародне співробітництво, кафедра починає проводити координацію та підтримку участі студентів ХДАДМ у міжнародних виставках, конференціях та форумах різного формату.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі наукових форумів, конференцій, семінарів та освітянських виставок в Україні та за кордоном. Дослідження науковців кафедри висвітлюються у періодичних, фахових та міжнародних наукових виданнях. На кафедрі постійно діють науково-методичні семінари.

У листопаді 2016 року завідуючою кафедри стає кандидат педагогічних наук, доцент Т.С. Єрмакова. За підтримки міжнародного відділу академії і проректора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності О.В. Гончар, кафедра проводить активну роботу в міжнародному інформаційному просторі задля підвищення індексу міжнародних публікацій викладацького складу, організовує роботу щодо покращення показників міжнародної мобільності, а саме- участь викладацького складу кафедри у конкурсах на отримання грантів в межах програм Європейського Союзу ERASMUS+, Горизонт 2020, фондів Фулбрайту та Британської Ради.

Викладачі кафедри відвідали тренінг «Як публікуватися в іноземних рецензованих виданнях» (за підтримки Міністерства освіти і науки України та Fulbright Ukraine), приймали участь у серії вебінарів, зокрема «Learn and not forgotten: 3 rules for an exam revision lesson", "6 steps to remembering new vocabulary" (від Pearson English Language Teaching та Dinental), онлайн-конференції «Сучасний університет в умовах змін» (за участю Кембріджського університету, Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України і Фундації лідерства для вищої освіти (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України).