КУРАТОРСТВО ТА ГАЛЕРЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Концепція освітньої професійної програми для бакалаврів «Кураторство та галерейна діяльність», спеціальність 021 «Аудіо-візуальне мистецтво та виробництво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»


Професія куратора виставкової діяльності базується на глибокому розумінні історичного контексту й художніх практик у мистецтві. Курс навчання за спеціалізацією спрямований на формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок у сфері виставкової справи.

Завдання курсу полягає в засвоєнні ключових понять і принципів виставкової діяльності й формуванні базових уявлень про організацію та проведення художньої виставки.Куратор виставкової діяльності має знатисучасні тенденції розвитку в сфері всесвітньої виставкової діяльності та специфічні риси підготовки і проведення виставок в Україні, бути обізнаним з основами діяльності зі створення комерційно успішного виставкового проекту.

Підготовка фахівців за програмою «Кураторство та галерейна діяльність» зумовлена гострою потребою фахівців сучасного рівня длямузейних інституцій, художніх галерей, дослідних центрівмистецтва, як державних, так і приватних форм власності. Випускники спеціалізації мають вільноволодіти англійською мовою (рівень В1 для бакалавріату), оперувати новітніми філософськими, культурологічними та мистецтвознавчими стратегіями, набути практичні навички кураторської діяльності, арт-критики тощо.

Практичне навчання здійснюється за графіком навчального процесу на відповідних базах практик, серед яких:

лабораторія мистецтвознавства ХДАДМ;
музей ХДАДМ;
арт-площадка HUDPROMLOFT;
міська муніципальна галерея ім. С. Васильківського (згідно з договором);
галерея «АС» (згідно з договором);
Харківський художній музей;
дитяча художня школа №2 (згідно з договором).

Під час навчання студенти вивчають історію мистецтв, музейну і галерейну діяльність, історію дизайну, експертизу та проблеми реставрації творів мистецтва, редагування і рецензування, філософію, логіку і теорію аргументації, педагогіку і психологію тощо.

Академічні права випускників: можуть продовжувати навчання за програмами підготовки магістрів за суміжними гуманітарними спеціальностями.

Сфери зайнятості випускників: фахівець із кураторської, галерейної діяльності та арт-критики може виконувати практичні (розробка концепції, відбір художнього матеріалу, підготовка експозиції, здійснення мистецтвознавчого супроводу українською та англійською мовами, організація і проведення заходів, робота з мас-медіа тощо), популяризаторські завдання роботодавців / замовників у відповідних інституціях. Випускник також може працювати на посаді вчителя початкового курсу історії образотворчого мистецтва в школах, ліцеях, коледжах і центрах естетичного виховання, курсах відповідного профілю тощо.

Ціна: денне відділення – 12.050 грн. на рік, заочне відділення – 10.250 грн. на рік.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв:

вул. Мистецтв (колишня Червонопрапорна), 8;
61002;м. Харків; Україна.
Дроздова Ірина Петрівна – доктор. пед. наук, професор, зав. кафедрою українознавства;
Е-mail: irina2017ksada@gmail.com, i_p_drozdova@i.ua
тел. 050-881-37-75EXHIBITION CURRENT ACTIVITY

The curator's work is aimed at forming the specialists of theoretical knowledge and practical skills in the field of exhibition business. The aim of the course is to master key concepts and principles of exhibition activity and to form basic ideas about organizing and conducting an art exhibition, fair, presentations, etc. The curator of exhibition activity must know the current trends in the development of the world exhibitions, the specific features of the preparation and conduct of exhibitions in Ukraine and abroad, be familiar with the basics of the creation of a commercially successful exhibition project.

The field of employment of graduates involves the implementation of practical (development of the concept, selection of artistic material, preparation of the exposition, preparation and production of art criticism in Ukrainian and English, organizing and conducting various artistic events, working with mass media, etc.), popularization, etc. the tasks of employers/ customers in the relevant institutions. A graduate can work as a teacher of the primary course in the history of fine arts in schools, lyceums, colleges, centers of aesthetic education, courses of the corresponding profile, etc.

Kharkiv State Academy of Design and Arts;
Street Arts (there was the Red Banner), 8;
Kharkov, Ukraine.
Drozdova Irina – Doctor of pedagogical sciences, professor, head of the department of Ukrainian studies,
e-mail: irina2017ksada@gmail.com; i_p_drozdova@i.ua.