КАФЕДРА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ
ДИСЦИПЛІН

АРТЕМЕНКО Андрій Павлович

доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківської державної академії дизайну та мистецтв (з 2020 по теперішній час).


У 1995 закінчив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (історичний факультет), спеціальність - історія. Після закінчення університету працював викладачем (1995-1998), старшим викладачем (1998-2003), доцентом (2003-2012) кафедри філософії і політології Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), доцентом(2012-2014) та професором (2014-1017) кафедри філософії та соціології Національної фармацевтичної академії, 2017-2020 професор кафедри менеджменту культури та соціальних технологій Харківської державної академії культури.
У 2002 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 09.00.03-соціальна філософія та філософія історії на тему «Проблема історичного факту в філософії історії».
У 2014 докторську дисертацію за тією ж спеціальністю на тему «Топологія соціальної ідентичності».
У 2006 р. отримав учене звання доцент, у 2015 р. – професор.
Диплом державного зразку, що дає право викладання англійською мовою, 5-річний досвід викладання курсів англійською для іноземних студентів, досвід викладання англійською закордоном.
У 2014 отримав диплом розробника дистанційних курсів. Розробив дистанційний курс з дисципліни «Політологія».
Учасник п’яти міжнародних науково-дослідних проектів (українсько-канадські проекти «Основа демократії» (2002) і «Демократична освіта» (університет Квінз, Канада) (2004–2006), CASE «Програма соціальних трансформацій у прикордонних регіонах: Білорусь, Україна, Молдова» (2007), «Урбаністичні дослідження Інституту Кеннана» (США) (2007–2008)) ТUBITAK 2221-Fellowships for visiting scientists programme «Urban studies» «Spatial Identity Typology of Istanbul» (Шехір-університет, Туреччина) (2018).
У 2015–2017 рр. – член редколегії наукового журналу «Вісник Академії дизайну і мистецтв». З 2018 р. – член редакційної ради наукового журналу «Соціодинаміка». З 2019 р – член редакційної ради фахового наукового видання (категорії Б) Вісник Житомирського Державного Університету ім. Івана Франка. Серія Філософія. Сфера наукових інтересів – соціальна філософія, урбаністика, дослідження міжкультурної взаємодії, топологічний аналіз соціокультурних об’єктів.
Автор 98 наукових та методичних публікацій, з них – 4 підручників та 5 монографій.

БІЛЬДЕР Наталя Трифонівна

доцент ХДАДМ


Працює на кафедрі СГД з 1997 року. Випускниця ХНУ ім. В. Каразіна (відділення психології) за фахом: «Психолог. Викладач психології».
З 1997 року – доцент міжнародної кадрової академії (Рада Європи /ЮНЕСКО). Наукові інтереси: особливості спільної проектної діяльності при створенні об'єктів дизайну (проектні команди у сучасному дизайн-процесі), передпроектні дослідження у дизайні, формування маркетингового мислення фахівців-дизайнерів, застосуванню принципів дизайн-менеджменту при створенні об'єктів дизайну.
Проводить майстер-класи з психології творчості для студентів м. Харкова.
Є автором більше ніж 60 наукових і науково-методичних праць.


НАДОБКО Сергій Володимирович

декан факультету аудіовізуальне мистецтво та заочне навчання, кандидат юридичних наук, доцент


2012 р. – закінчив інститут підготовки кадрів для органів МВС України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого з відзнакою. Спеціальність — правознавство, кваліфікація — юрист;
2013 р. – закінчив магістратуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за державно-правовою спеціалізацією із відзнакою;
2013-2016 рр. – здобувач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;
2016 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес, фінансове право; інформаційне право»;
2020 р.– наказом Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 року №1471 присвоєно вчене звання доцента;
2021 р. – наказом Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2021 року № 95 включено до складу експертної комісії з проведення антидискримінаційної експертизи при МОН України.
Почесний спікер Європейської асоціації студентів права «European Law Students' Association» (ELSA) та акредитований експерт у сфері антидискримінаційної політики України.
Має близько 100 наукових праць присвячених проблемам державотворення, основам правам, галузям фінансового, адміністративного та інформаційного права.
За багаторічну сумлінну працю нагороджений відомчими відзнаками та подяками МВС України, органів місцевого самоврядування, громадських організацій.


Викладає наступні дисципліни:


«Інтелектуальна власність»;
«Правові основи професійної діяльності»;
«Методика науково-дослідної роботи за фахом».

ТАРАСОВ Володимир Володимирович

кандидат історичних наук, доцент, в.о. завкафедри СГД


Випускник Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського (спеціальність «історія»). Дисертаційну роботу на тему «Роль публіцистики у вивченні «білих плям» вітчизняної історії. 1989-1991 рр.» захистив у Дніпропетровському національному університеті (2008 р.).
Є автором більше ніж 80 наукових праць. Член Національної спілки журналістів України (з 2008 р.).
З 1999 р. працює у царині графічного дизайну.
Є автором та учасником вітчизняних та зарубіжних дизайнерських проектів.