Запрошуємо студентів 4 курсу факультету «Дизайн» взяти участь в конкурсі

Кафедра графічного дизайну оголошує конкурс науково-практичних робіт за результатами переддипломної практики серед студентів 4 курсу факультету «Дизайн»

Мета конкурсу: створення умов для реалізації творчих здібностей студентів; стимулювання інтеграції наукової складової в навчання студентів; створення механізму відбору і активного включення студентів, які мають здатність до науково-практичної роботи, у наукову, освітянську і професійну діяльність Академії.

Умови: до конкурсу приймаються роботи, виконані у рамках переддипломної практики (17.04–06.05.2023) дизайнерських ОПП денної і заочної форм навчання, які мають наукову, практичну і соціальну значимість. Роботи мають супроводжуватися рекомендацією керівника практики (підписаний текст звіту про проходження практики).

Форма роботи: текстовий файл (8–10 сторінок), шрифт TimesNewRoman, кегль 14, інтервал 1,5. Підготовка презентації проекту у форматі pdf (до 10 слайдів). Перший слайд має мати певну інформацію (академія, назва роботи, автор, керівник, місто, рік). Доклад супроводжує презентацію впродовж 5–7 хвилин.

Структура роботи: вступ, основний виклад матеріалу (відповідає структурі, прийнятими випусковими кафедрами дизайнерського спрямування для проходження практики, але обов’язковими є такі частини, як: постановка проблематики, аналіз проєктної ситуації, збір і аналіз аналогічних продуктів дизайну), висновки, список використаних джерел, додаток (проєктна пропозиція у формі ескізів).

Строк подачі робіт на кафедру графічного дизайну: до 12 травня 2023 року (включно) від кожної кафедри подати список рекомендованих учасників, їх керівників та назви робіт.

Розгляд робіт та підсумки конкурсу відбудуться 18 травня 2023 року.

Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Передбачені Заохочувальні грамоти:
• за кращу проєктну пропозицію;
• за актуальність тематики роботи;
• за патріотичну складову роботи;
• за кращій доклад

Кращі роботи отримають можливість надрукувати основні положення роботи у Віснику ХДАДМ у співавторстві з керівниками практики та брати участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Конкурсна комісія:
Голова:
Кутателадзе В.В. – доцент, доктор філософії (канд. мист), проректор з науково-дослідної та творчої роботи.

Члени конкурсної комісії:
Сбітнєва Н. Ф. – професор, канд. мист., декан факультету «Дизайн»; Ганоцька О.В. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри графічного дизайну; Іваненко Т. О. – доцент, канд. мист., гарант ОНП «Дизайн»
Опалєв М. Л. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри мультимедійного дизайну;
Єременко І. І. – доцент, канд. мист., завідувач кафедри дизайну;
Більдер Н.Т. – доцент ХДАДМ.
Секретар конкурсної комісії: ст. викл. кафедри ГД Олендарьова В.В.

Основні критерії оцінювання робіт подано на окремому бланку, в якому прописані бальні оцінки кожного критерію (максимальна кількість балів – 100, з них на аналітичну складову роботи – 50 балів; на практичну частину роботи – 50 балів).
Конкурсна комісія приймає рішення простим голосуванням, голос голови має вирішальне значення.

Інформація щодо результатів конкурсу розміщується на сайті Академії.

Оргкомітет конкурсу:
Голова: Сбітнєва Н. Ф. – професор, канд. мист., декан факультету «Дизайн»;
Іваненко Т.О. – к.м., доц., гарант ОНП «Дизайн»
Ганоцька О.В. – к.м., доц., гарант ОПП «Дизайн візуальних комунікацій»;
Литвинюк Л.К. – к.м., доц., гарант ОПП «Графічний дизайн»;
Більдер Н. Т. – доцент ХДАДМ.

Питання щодо конкурсу:

+38 0688778214
Ганоцька Ольга Василівна